Stichting Vangnet is gespecialiseerd in statushouders en vluchtelingen en heeft een brede expertise met betrekking tot de Eritrese gemeenschap. De medewerkers hebben zowel inhoudelijke als culturele kennis over deze doelgroep. Wij zijn onder meer gespecialiseerd in (ex) alleenstaande minderjarige vreemdeling.

Inverdienimpact Stichting Vangnet (Jongerennet) door Rode Wouw

Om in kaart te brengen wat de financieel impact is van het werk van Jongerennet op de gemeentelijke gelden, is er een scan gemaakt waarin het jaar 2020 als ijkpunt is genomen. Deze scan is een momentopname van één jaar en geen lange termijn businesscase met economische spinoffs. Het is een behoudende benadering op financiële effecten van de inzet van St Jongerennet. Er zijn echter niet alleen kosten maar ook maatschappelijke opbrengsten. Deze scan beperkt zich vooral tot directe maatschappelijke – economische waarden. Er is meer. Ook sociale waarden en culturele waarden.

Raadpleeg deze link Jongerennet financieel impact om het rapport te lezen.

 

Al onze projecten projecten/trajecten hebben betrekking tot:

 • Het aanleren van (sociale) basisvaardigheden
 • Verruimen van referentiekader
 • De aanpak van taalachterstand bij de (Eritrese) nieuwkomers
 • Activering van deze doelgroep om ze uit hun isolement te halen
 • Inventariseren en signaleren van problemen (doorverwijzen)
 • Laagdrempelig onderwijs ( informeel )
 • Het ontdekken van kwaliteiten en interesses
 • Begeleiding naar hobby’s, opleidingen en (vrijwilligers) werk
 • Gezondheid ( sport en ontspanning )
 • Digitale vaardigheden
 • Participatieactiviteiten

Voor meer informatie neem contact met ons op: info@stichtingvangnet.com

Met een verbetering van de taalbeheersing, het vergroten van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden, het snel inschakelen van passende en gerichtere zorg waar nodig, het aanbod aan vrijetijdsbesteding kunnen veel problemen voorkomen worden en maatschappelijke gelden bespaard blijven. Te denken is aan:

 • Slechte gezondheidssituatie, omdat gerichtere zorg op tijd ingeschakeld kan worden en problemen minder snel worden ervaren.
 • Gezonde levensstijl in combinatie met actieve houding zorgt voor betere gezondheidssituatie.
 • Kans op verslaving door overmatig alcohol gebruik en/of gokverslaving.
 • Financiële problemen omdat de kennis over budgettering en (de werking van) Nederlandse instanties gericht op de sociale kaart van de gemeente Deventer vergroot wordt en de schrijf-, spreek-, luister- en digitale vaardigheden verbeterd worden.
 • Sociaal isolement, mensen worden zelfredzamer, sociaal actiever en voelen zich gelukkiger. Een gezond en gelukkig mens participeert en integreert sneller en levert een grotere bijdrage aan onze maatschappij.
 • Onderontwikkeling, betere taalbeheersing, beheersing van studievaardigheden en het aanleren van discipline door passende ondersteuning voorkomt schooluitval, onderontwikkeling en zorgt dat mensen kunnen doorstromen naar andere vormen van onderwijs en blijven zich ontwikkelen waardoor de kans op een betere plek in onze samenleving, een betere economische situatie en arbeidsmarktpositie wordt vergroot.
 • Overlast in de stad of wijk door hangjongeren.
 • In aanraking komen met illegale praktijken.
 • Het beroep doen op maatschappelijke gelden.