Stichting Vangnet biedt volwassenenonderwijs aan, die via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gefinancierd worden. Dit in samenwerking met CLC Apeldoorn. Alleen de niet inburgeringplichtigen mogen deelnemen aan deze taallessen.

Wat is volwassenenonderwijs?

In de literatuur over volwassenenonderwijs worden veel begrippen gebruikt waarvan de onderlinge verschillen niet altijd duidelijk zijn: NT1, NT2, analfabeet, laaggeletterd, basisvaardigheden: wat is nou eigenlijk wat?

 • NT1: Nederlands als eerste taal. De term kan verwijzen naar de groep volwassenen die Nederlands als moedertaal heeft, en naar het lees- en schrijfonderwijs aan deze groep mensen.
 • NT2: Nederlands als tweede taal. Hiermee wordt het Nederlandse-taalonderwijs aan anderstaligen bedoeld.
 • Analfabeet: mensen die analfabeet zijn, kunnen niet lezen of schrijven. Dit kunnen zowel Nederlandstaligen als anderstaligen zijn. Analfabetisme is niet hetzelfde als laaggeletterdheid.
 • Laaggeletterd: mensen die laaggeletterd zijn kunnen wel lezen en schrijven, maar op een zeer laag niveau. Laaggeletterden hebben daarnaast vaak moeite met rekenen en digitale vaardigheden.
 • Basisvaardigheden: onder basisvaardigheden worden niet alleen taal-, maar ook rekenvaardigheden en digitale vaardigheden geschaard.

Binnen onze doelgroep hebben wij te maken met verschillende taalniveaus NT2. NT2-leerders verschillen vooral van NT1-leerders door hun geringe woordenschat en lage mondelinge taalvaardigheid.

Binnen NT2 kennen we 4 taalniveaus: A1, A2, B1 en B2:

 • Als je de taal nog (bijna) helemaal niet beheerst, zit je op niveau A0; je bent dan een absolute beginner.
 • A2 wordt gezien als het basisniveau dat je eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven
 • niveau A1 is een tussenstapje op weg daar naartoe.
 • Op niveau B1 beheers je de taal zodanig dat je je ook in meer bijzondere situaties goed kunt redden.
 • Op niveau B2 worden vrijwel geen problemen ervaren met het communiceren in de nieuwe taal; jij begrijpt anderen en anderen begrijpen jou. Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld wat betreft lezen en begrijpen op een hoger niveau komt dan wat betreft spreken en schrijven.

 

Taalniveau Alfabetisering        Taalniveau Inburgering        Taalniveau Staatsexamen

 

Onze doelgroep

De meeste volwassenen boven 30 jaar behalen de inburgeringsdiploma niet op A2 niveau. Nadat zij hebben voldaan aan de inspanningsplicht wordt er een ontheffing van de inburgeringsplicht verleend. Daarmee wordt in principe gezegd dat je niet binnen de gestelde termijn in staat bent om de taal op het A2 niveau te leren. En dat vindt stichting Vangnet juist het probleem. Iedereen moet in staat gesteld worden om in eigen tempo en naar vermogen te kunnen leren.

60 %  van onze jongeren tot en met 23 jaar zullen het taalniveau op A2 – B1 behalen. Er is echter een groep jongeren die ook niet in staat is om niveau A2 te halen.

Verder hebben wij te maken met jongeren die een vrijstelling van inburgeringsplicht hebben, omdat zij voor de 18 de verjaardag uitgestoomd zijn naar een mbo 1 entree opleiding. De helft daarvan zal mbo 2 of hoger behalen en daarmee voldoen aan de inburgeringsplicht ( een mbo 2 diploma wordt gelijk gesteld aan een inburgeringsdiploma ). De andere helft zal alleen de mbo 1 diploma behalen of krijgt een negatief studieadvies en zal zonder een mbo diploma uitstromen. Voor deze jongeren zal vanaf het moment de inburgeringsplicht gaan lopen.

Ook zien wij met regelmaat bij jongeren die in mei of juni een mbo 1 diploma hebben behaald en pas in augustus weer starten met een mbo 2  opleiding, dat er door de onderbreking van inschrijving op een mbo opleiding de inburgeringsplicht van kracht gaat. Dit maakt dat de jongeren naast hun reguliere opleiding nog bezig moeten gaan met het leren en oefenen voor de inburgeringsexamen, ONA en KNM voor het geval dat zij de mbo 2 niet behalen of een studievertraging oplopen. Deze situatie zorgt vaak voor veel stress bij de jongeren.

Leertrajecten

Het is niet makkelijk voor onze doelgroep om een leerwerkplek, ervaringsplek of werk te vinden, maar ook het afronden van een opleiding of inburgering kost heel veel moeite en vraagt om veel ondersteuning. Het ontbreken van de (sociale) basisvaardigheden, taalbeheersing en discipline is één van de grootste obstakels. De aanpassingsproblemen ten opzichte van onze maatschappij waaronder het ontbrekende toekomstperspectief en onvoldoende vaardigheden maakt dat deze doelgroep niet in staat is om deel te nemen aan onze maatschappij, laat staan op de arbeidsmarkt.

Voor de lager (praktisch) opgeleiden (wellicht de grootste groep) zijn de mogelijkheden om een leerplek – traject/ ervaringsplek te krijgen zeer beperkt. Hierbij maken de hierboven genoemde ( taal ) belemmeringen waar deze doelgroep mee worstelt het onmogelijk om deze mensen te plaatsen en/of de plek te behouden bij Nederlandse werkgevers. Ook voor de langere termijn is het arbeidsmarktperspectief voor deze mensen ongunstig. Het is nu al dringen op het laag geschoolde segment in de arbeidsmarkt. Mede ook door de technologische ontwikkeling zal de werkgelegenheid in dit segment verder afkalven.

Stichting Jongerennet heeft richtlijnen uitgezet voor leertrajecten op verschillende thema’s die makkelijk uitvoerbaar zijn in ons centrum waar onze doelgroep ondersteuning en hulp zoekt waarbij het aanleren van de (sociale) basisvaardigheden, taalstimulering, taalverhoging, vaktaal, kennis, werkervaring en het behalen van een diploma centraal staan.

ONA Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkten : voor jongeren die een mbo opleiding volgen en inburgeringplichtig zijn

KNM Kennis Nederlandse Maatschappij : voor jongeren die een mbo opleiding volgen en inburgeringplichtig zijn.

Autotheorielessen : omdat de kans op de arbeidsmarkt te vergroten geeft stichting Vangnet 2 – 3 week autotheorielessen.

Leertraject inburgering : voorbereiding op de inburgeringsexamen: lezen, schrijven, spreken, luisteren. Ondersteuning bij aanvraag lening bij Duo en het aanmelden voor de examens.

Leertraject studievaardigheden: jongeren die moeite ervaren met het volgen van mbo opleiding. Ondersteuning bij huiswerk, gesprekken met school, basisvaardigheden zoals ziek melden, digi vaardigheden enz.

De verschillende thema’s richten zich vooral op het behalen van inburgering – en mbo diploma en de laagdrempelige beroepen in bijvoorbeeld:  Bezorgdienst, Zorg, Horeca, Schoonmaak branche of thuishulp. Ook wordt er aandacht besteedt aan andere sectoren. Stichting Vangnet zal daarom regelmatig projecten proberen uit te zetten. Dit is echter niet mogelijk zonder financiële middelen. Op dit moment biedt Vangnet kosteloos de leertrajecten Inburgering ONA, KNM, Autotheorie en leertraject inburgering en studievaardigheden aan.

Ter ondersteuning van deze trajecten worden er voorlichtingen en trainingen gegeven om de doelgroep kennis te laten maken met de Nederlandse wetgeving ( rechten en plichten). Elk thema wordt spelenderwijs afgesloten met een quiz en een prijs. De thema’s zijn bijvoorbeeld Werken in Nederland, Sociale zekerheid in Nederland, de Belastingwet, de Toeslagenwet, de Participatiewet , de Wet studiefinanciering en de Wet Inburgering.

Voor jongeren die een Mbo opleiding volgen is er een studiebegeleidingstraject. Ondersteuning bij studie, contact met school, huiswerkbegeleiding, zoeken naar een geschikte stageplek enz.

Stichting Jongerennet wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Eritrese afkomst naar vermogen mee kunnen doen in onze maatschappij en zodoende uiteindelijk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Met het aanleren van (sociale) basisvaardigheden, kennis van de wetgeving, verbetering van de digitale vaardigheden, taalbeheersing, sociale – en werkgerelateerde en/of studievaardigheden, het opdoen van kennis, ervaring op verschillende werkgebieden en onderwijsmogelijkheden, versterken van het sociaal netwerk, kunnen veel problemen voorkomen worden zoals:

 • Afwijzing en weigering van de maatschappij
 • Discriminatie
 • Sociaal isolement
 • Onderontwikkeling
 • Taalachterstand
 • Schooluitval
 • Slechte arbeidsmarktpositie
 • Financiële afhankelijkheid
 • Gezondheidsproblemen – psychische en lichamelijke klachten
 • Onnodige maatschappelijke kosten

Een deelname aan ons aanbod leidt tot meer (zelf) redzaamheid, betere kennis, discipline en taalbeheersing. De meeste deelnemers beschikken na afloop over meer kennis van de Nederlandse samenleving en wetgeving en hebben enige werkervaring en kennis opgedaan. De digitale, schrijf- spreek- en luistervaardigheden (vaktaal) zijn verbeterd. De deelnemers zijn bewust van het belang van de gebruikelijke omgangsnormen en gewoontes in Nederland en hebben de basisvaardigheden ontwikkeld die in onze maatschappij vanzelfsprekend en noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.

Voor meer informatie neem contact met ons op via de mail.